Linux VPS 常用测试脚本 – 包含硬件信息、网速、延迟、路由

平时购买VPS的时候,难免会碰到性能或网络较差的VPS。

为避免买到这种小鸡,使用一键测试脚本是必不可少的。

下面将总结一些VPS常见的测试脚本,方便朋友们使用。

VPS综合测试:

SuperBench.sh

使用:

1
wget -qO- git.io/superbench.sh | bash

1
curl -LsO git.io/superbench.sh; chmod +x superbench.sh

演示:

1559045825148940.png

Bench.sh

使用:

1
wget -qO- bench.sh | bash
1
curl -Lso- bench.sh | bash

演示:

1559045988722942.png

ZBench

使用:

1
wget -N --no-check-certificate https://raw.githubusercontent.com/FunctionClub/ZBench/master/ZBench-CN.sh && bash ZBench-CN.sh

演示:

1559046119561899.png

VPS网速测试:

SuperSpeed.sh 

使用:

1
wget https://raw.githubusercontent.com/oooldking/script/master/superspeed.sh && chmod +x superspeed.sh && ./superspeed.sh

演示:

1559046264766000.png

VPS路由测试:

回程测试

使用:

1
wget https://raw.githubusercontent.com/nanqinlang-script/testrace/master/testrace.sh
1
bash testrace.sh

演示:

1559046362477240.png

去程测试请使用

https://tools.ipip.net/traceroute.php

脚本作者:

bench.sh

oldking.net

https://blog.sometimesnaive.org/

https://github.com/FunctionClub/ZBench

© 版权声明
THE END
点赞0
抢沙发
头像
提交
头像

昵称

取消
昵称
一言一语